Spring naar inhoud

Aanmelden Lidmaatschap

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (VVSPTN)

De VVSPTN is opgericht teneinde de belangen van haar leden te behartigen bij de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN). Als lid kunnen worden toegelaten diegenen, welke een relatie hebben of krijgen met de SPTN. Derhalve bestaat ons ledenbestand statutair uit de volgende categorieën:

  1. (vroeg)gepensioneerden, die hun (vroeg)pensioen ontvangen van SPTN, of
  2. degenen, die vanuit een dienstverband met Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s) zijn toegetreden tot de SUM- of TOP-regeling van PME;
  3. SUM-genietenden, welke niet enige aanvulling op de SUM-uitkering ontvangen van het SPTN, of
  4. nabestaanden van overleden werknemer(ster)s, die een uitkering ontvangen van het SPTN, of
  5. ex-werknemers van Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s), die een voortgezet deelnemerschap hebben met SPTN en in afwachting zijn van een SUM- of TOP-uitkering van PM dan wel een vroegpensioen.
  6. ex-werknemers van Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s) van wie de arbeidsovereenkomst met de vennootschap op grond van een bijzondere regeling is beëindigd, vóórdat de keuze is gemaakt om het pensioen te laten ingaan.

De VVSPTN geeft jaarlijks enige nieuwsbrieven uit, getiteld “Logged Out”, waarin onze leden worden in/voorgelicht over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenzaken waarvoor VVSPTN zich opstelt, evenals een aantal zaken op het terrein van zorgverzekering, belastingen, enz. .

De VVSPTN is met een bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur van de SPTN.

Voor vragen waar leden mee blijven zitten, nadat ze van de daartoe geëigende instanties geen oplossing verkregen hebben bestaat een servicedesk (servicedesk@vvsptn.nl).

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 14 maart 2024 is de contributie voor 2024 vastgesteld op € 7,50 per jaar.

U wordt verzocht de jaarlijkse contributie pas over te maken nadat deze op de algemene vergadering is vastgesteld.

De contributie kan worden voldaan op volgende rekening: (LETOP Nieuw Rekeningnummer)
– ABN AMRO nr.: NL28 ABNA 0129 8177 75 t.n.v.
Vereniging van (Vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland
te Hengelo (Ov.)
– Onder vermelding van: Contributie 2024, Uw naam, postcode en huisnummer
(let u hierbij a.u.b. op het plaatsen van de komma’s).
– Het BIC-nr van de ABN AMRO is: ABNANL2A

i.v.m. invoering SEPA (IBAN) en verdere automatisering van onze ledenadministratie, is het vermelden van uw naam, postcode en huisnummer erg belangrijk om fouten in de ledenadministratie te voorkomen.

Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de VVSPTN kunt U zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.