Spring naar inhoud

Berichten uit de Samenleving

De onder dit Hoofdstuk/Kopje genoemde artikelen vertegenwoordigen niet de meningen van de VVSPTN en zijn voor rekening en verantwoording van de auteur.

De VVSPTN erkent geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van deze artikelen.


2022-12-16

In een artikel in Brabands Dagblad van 15-12-22 betreffende invoering van de WTP wordt ingegaan op de sterke twijfels onder pensioenexperts of de nieuwe pensioenwet wel een verbetering zal opleveren.

2022-11-03

Aan de deelnemers in alle pensioenfondsen,

Deze weken gaan de pensioenfondsen beslissen over de indexatie per 1 januari 2023. Die indexatie is dringend nodig. Begin dit jaar hadden de meeste pensioenfondsen al een indexatieachterstand van meer dan 20%. Daar komt dit jaar nog minstens 10% bij.

Eerst zeiden de pensioenfondsen dat ze niet konden indexeren omdat de rente te laag was. Nu beginnen de fondsbesturen al te zeggen dat ze hooguit een beetje kunnen indexeren omdat de rente teveel stijgt. De regering maakt het uitdrukkelijk mogelijk om te indexeren. Ze dringt er zelfs op aan. Alle ruimte boven een dekkingsgraad van 105% mag gebruikt worden. Maar verschillende fondsen willen eerst de buffers nog verder ophogen. Buffers die volgens de regering juist afgeschaft worden in het nieuwe pensioenstelsel.

Wij roepen u daarom op om aan uw eigen pensioenfonds duidelijk te maken dat er nu geïndexeerd moet worden. Wij eisen een pensioenindexatie van minstens 10% voor iedereen, werkenden en gepensioneerden.

Bijgevoegd vindt u een voorbeeld-brief die u aan uw pensioenfonds kan sturen.  Onderaan dit e-mail bericht staat een lijst van de grote fondsen met de dekkingsgraden per eind september 2022. Als u de dekkingsgraad van uw fonds opzoekt en daar 105% van aftrekt, dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel indexatie het fonds dit jaar kan geven. U kunt ook op de website van uw eigen fonds kijken. De dekkingsgraden per eind oktober zijn waarschijnlijk nog iets hoger.

De indexatie mag overigens niet groter zijn dan de prijsstijging. Die is 10% tot 15% afhankelijk van de peildatum die uw fonds gebruikt om de inflatie vast te stellen.

Staat uw fonds er hieronder niet bij? Kijk dan in de bijlage met een pagina uit de Telegraaf met alle fondsen. En zoek zelf het emailadres van uw fonds.

Vul de brief in en stuur hem aan uw pensioenfondsbestuur.

Als we zelf niet in actie komen gebeurt er niets.

Groeten van
Pensioen Actie Oost

2017-09-30

Van de NVOG ontvingen wij onderstaande mail welke wij onder uw aandacht willen brengen:

Geacht bestuur,

Betreft: Seniorvriendelijk gemeentebeleid

Zoals u in onze vooraankondiging hebt kunnen lezen hebben de KNVG en de NVOG een actie voor seniorvriendelijk gemeentebeleid opgezet.
In deze actie is vandaag aan de raadsgriffiers van alle 388 gemeenten in Nederland een mail gestuurd met het verzoek een brief over Seniorvriendelijk gemeentebeleid, vergezeld van een checklist hierover te sturen naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad.

Bijgaand treft u een brief met bijlagen (1 en 2 red.) aan met de vraag aan u om uw leden te activeren om deze actie met een eigen brief aan een of meerdere! lokale politieke partij (en) te ondersteunen.

Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
secretariaat NVOG

2017-09-12

Een bericht in het AD over “Eigen potje voor later voelt veiliger” en een “Open Brief FNV-leden regio Zuidwest over pensioenhervorming“.

2017-06-21

Reactie van de SER op de brief van Henk Hemmers, welke mede namens 14 ondergetekenden aan de TK en de SER werd gestuurd met als onderwerp “Het pensioendebacle opgelost”.

2017-05-15:

Brief van Henk Hemmers, mede namens 14 ondergetekenden, aan de TK en de SER betreffende “Het pensioendebacle opgelost“.

2017-05-08:

Hoogleraar Teulings vindt dat huidige stelsel nadelig is voor gepensioneerden.

In een reactie op de huidige discussie over het pensioenstelsel geeft voormalig directeur van het Centraal Planbureau en hoogleraar Coen Teulings aan dat hij van mening is dat het huidige stelsel nadelig uitpakt voor gepensioneerden. Nu is de pensioenpot voor iedereen en zijn jongeren bezorgd dat er straks voor hen niets meer over is. Om dit tegen te gaan wordt nu een risicovrije rente gebruikt. Dat leidt tot een onderschatting van het toekomstige rendement. Omdat het toekomstige rendement voor jongeren veel zwaarder telt dan voor ouderen wordt door deze berekening van de rente veel te veel vermogen voor de jongeren gereserveerd en is er geen geld voor de toeslagverlening van de huidige pensioenen van gepensioneerden. (Bron: NRC)

2016-11-10:

Een artikel uit de samenleving (bron: KBO-Brabant) betreffende de 2e Kamer verkiezingen 2017