Spring naar inhoud

Over Ons

De Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (VVSPTN)

In 2002 sloten de Stichting van de Arbeid en de samenwerkende ouderenorganisaties een convenant, waarin werd overeengekomen dat er een verregaande medezeggenschap van de ouderen in hun pensioenvereniging (stichting) zou worden gerealiseerd. De Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN) was één van de vooruitstrevende pensioenfondsen, die aan dit convenant gevolg gaven.

In de Deelnemersvergadering van juni 2002 werd reeds besloten, dat de plaats in het SPTN bestuur van één van de drie COR leden zou worden toegewezen aan de toenmalige SUM deelnemers en gepensioneerden. Ook al werd dit nog niet gerechtvaardigd door het aantal (vroeg)gepensioneerden, werd dit wel gerealiseerd. Het convenant schreef voor dat de ouderenvertegenwoordiger gekozen diende te worden door een orgaan, waarin alleen SUM deelnemers en gepensioneerden van de SPTN deelnamen. Daartoe diende een belangenvereniging te worden opgericht.

DE SPTN verleende hierbij alle mogelijke medewerking met als resultaat dat de statuten van de VVSPTN in 2004 werden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel; daarmee was het bestaan van de VVSPTN een feit geworden.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de VVSPTN in oktober 2004 werd het eerste gekozen bestuur geïnstalleerd. Een van de eerste besluiten was de vaststelling van een contributieheffing, teneinde de vereniging middelen van bestaan te verschaffen. De belangenbehartiging van de VVSPTN-leden gerelateerd aan vroegpensioenen (toentertijd de SUM) en pensioenen werd centraal gesteld. Indexatie, koopkracht en PFG (goed pensioenfonds bestuur) hebben de hoogste prioriteit.

Daartoe werd ook het aanvankelijk aspirant-lidmaatschap van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) per 1 januari 2007 omgezet in een volwaardig lidmaatschap, waarmee de VVSPTN zich een sterkere positie verschafte.

Noot: (Vroeg)gepensioneerden die zich nog niet hebben gemeld voor het VVSPTN lidmaatschap kunnen dit doen via aanmelden lidmaatschap.