Spring naar inhoud

Reglement statutair vertegenwoordiger SPTN

1. Functies van de VVSPTN vertegenwoordiger.

 1. Hij is de feitelijke belangenbehartiger van de VVSPTN binnen haar pensioenfonds, de SPTN, een en ander conform het gestelde in artikel 3 van de statuten en artikel 5.5 van het Huishoudelijk Reglement van de VVSPTN en treedt op als de eerste contactpersoon tussen de besturen van de Vereniging en de Stichting.
 2. Daartoe is hij lid van het bestuur van zowel de VVSPTN als de SPTN; hij heeft binnen beide besturen alle rechten en plichten welke de VVSPTN en de SPTN aan haar bestuurders toekent.
 3. Hij is gehouden tot naleving van de   geschreven en ongeschreven directieven en afspraken aangaande geheimhouding van zaken welke uitsluitend binnen deze afzonderlijke besturen spelen; mede hiermede zal hij nauwgezet overleggen met zijn collegae binnen deze besturen over welke zaken wel dan niet kan worden gerapporteerd.
 4. Indien het bestuur van de SPTN van oordeel is dat betrokkene een vak-specifieke cursus dient te volgen bij de PVK van DNB, dan zal de SPTN daarvoor zorgdragen.

2. Benoeming door de VVSPTN .

 1. Het bestuur benoemt uit haar midden haar vertegenwoordiger in het SPTN bestuur.
 2. De zittingsperiode geldt voor 6 jaren, waarbij herbenoeming mogelijk is.

3.Taken van de VVSPTN vertegenwoordiger.

 1. Hij zal ijveren voor optimaal contact en wederzijds begrip tussen beide besturen.
 2. Hij kan telkenmale door het bestuur van de VVSPTN worden verzocht om vragen, gewenste inlichtingen, gemaakte opmerking, enz. enz. afkomstig van de leden van de VVSPTN te beantwoorden cq. te becommentariëren.
 3. Hij zal tijdig vóór bestuursvergaderingen van de SPTN binnen het bestuur van de VVSPTN overleggen over de te volgen procedures bij lopende zaken.
 4. Hij zal het meerderheidsstandpunt binnen het bestuur van de VVSPTN vertolken in de bestuursvergaderingen van de SPTN.
 5. Hij zal zo spoedig als mogelijk is en voor zover niet in strijd met zijn geheimhoudingsplicht het bestuur van de VVSPTN inlichten omtrent het besprokene, en de leiding nemen bij het uitvoeren van eventuele actiepunten.
 6. Hij zal ieder kwartaal een kort en bondig “rapport van verrichtingen” aan het VVSPTN bestuur opstellen.
 7. Hij zal door het SPTN bestuur geformuleerde verzoeken om informatie, meningen, standpunten, enz. van de VVSPTN, in het bestuur van de VVSPTN aan de orde stellen.
 8. In geval een opgelegde geheimhouding strijdig blijkt te zijn met het doel van de functie zal hij aan beide besturen hiervan melding doen, ten einde een passende uitweg te vinden uit de ontstane situatie.

4. Algemene bepalingen .

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.