Spring naar inhoud

Reglement Verantwoordingsorgaan (VO)

REGLEMENT Vertegenwoordiger van kring van gepensioneerden in het VERANTWOORDINGSORGAAN van de Stichting pensioenfonds Thales Nederland (SPTN)

Definities

 1. Verantwoordingsorgaan
  Zie statuten en reglement van de SPTN
  Samenstelling van het verantwoordingsorgaan
  Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden:
  een vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers,
  een vertegenwoordiger uit de kring van pensioengerechtigden
  een vertegenwoordiger van de werkgever.

Artikel 1.

De vertegenwoordiger uit de kring van kring van pensioengerechtigden wordt als volgt benoemd. Het bestuur van de Vereniging van (vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (VVSPTN) nodigt een lid van deze vereniging uit om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan namens de kring van gepensioneerden. Indien de kandidaat zich voor deze functie beschikbaar stelt, benoemt het bestuur het lid als vertegenwoordiger van de kring van gepensioneerden. Deze benoeming wordt schriftelijk aan het bestuur van de SPTN bekend gemaakt. Deze benoeming wordt aan de leden van de VVSPTN op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt: via de website, via de logged out en tijdens de Algemene Vergadering.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger uit de kring van kring van pensioengerechtigden en het bestuur van de VVSPTN houden regelmatig contact met elkaar betreffende lopende zaken. Tijdens de Algemene Vergadering van de VVSPTN geeft de vertegenwoordiger een overzicht op hoofdlijnen van de bevindingen van het afgelopen jaar.

Artikel 3.

De vertegenwoordiger van de kring van gepensioneerden kan door het bestuur van de VVSPTN worden ontslagen vanwege zwaarwegende bezwaren betreffende de invulling van de functie. Het bestuur van de VVSPTN zal de vertegenwoordiger schriftelijk in kennis stellen van deze zwaarwegende bezwaren en de vertegenwoordiger in de gelegenheid stellen zijn functioneren te verbeteren.
Indien daarna alsnog zwaarwegende bezwaren blijven bestaan betreffende het functioneren van de vertegenwoordiger, zal het bestuur van de VVSPTN de vertegenwoordiger ontslaan. Hierna zal het bestuur van de VVSPTN een nieuwe vertegenwoordiger benoemen voor de resterende periode volgens Artikel 1. Het bestuur van de SPTN zal over deze wijziging geïnformeerd worden.

Artikel 4.

Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur van de VVSPTN daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Vervolgens zal het bepaalde in Artikel 1 van toepassing zijn.

Artikel 5.

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2007. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de VVSPTN. Dit reglement kan nadien door het bestuur van de VVSPTN worden gewijzigd.

(Wijziging 1 op 9-12-2013)