Spring naar inhoud

Reglement Werkgroep Pensioen

Inleiding 

Het bestuur van de VVSPTN heeft in de loop van 2010 geconstateerd dat de communicatie betreffende pensioen door de pensioenfondsen met deelnemers en gepensioneerden door de AFM aan strenge regels is gebonden.

Het bestuur heeft ook geconstateerd dat de resulterende feitelijke communicatie onvoldoende is voor gepensioneerden, ook voor de leden van de VVSPTN.

Het bestuur van de VVSPTN heeft besloten een werkgroep Pensioen in te stellen. Deze werkgroep zal het gehele terrein van pensioen, de regelgeving en de uitvoering als aandachtsgebied hebben.

Indien noodzakelijk zal de taakomschrijving kunnen worden uitgebreid, zodat het gehele inkomen van gepensioneerden onderwerp van studie wordt. In dat geval kunnen de ontwikkelingen rondom de AOW, de pensioenen en eventuele individuele oudedagsvoorzieningen binnen het aandachtsgebied van de werkgroep komen te liggen.

De bedoelde werkgroep is een werkgroep zoals beschreven in de artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van de VVSPTN. Ter herinnering:

Artikel 9
9.1       Bij de benoeming van werkgroepen, wordt de taak van de werkgroep duidelijk omschreven. De taakomschrijving mag niet in strijd zijn met het doel of de statuten van de vereniging en/of van de SPTN.
9.2       Werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur en zijn uitsluitend aan het bestuur verantwoording schuldig.
9.3       De werkgroep wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Twee van deze functies kunnen door één lid van de werkgroep worden vervuld.
9.4       De secretaris is belast met het bijhouden van de notulen van de vergaderingen van de werkgroep. Na ondertekening van de notulen door de voorzitter worden ze naar het bestuur gezonden.
9.5       De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van de werkgroep.
9.6       Indien meerdere werkgroepen gelijktijdig met eenzelfde activiteit bezig zijn, zorgt het bestuur dat de werkgroepen van elkaars vorderingen en bevindingen op de hoogte worden gebracht.
9.7       Eens per kwartaal vergaderen de voorzitters van de werkgroepen met het bestuur over de uitgevoerde activiteiten.
9.8       In de laatste vergadering van een kalenderjaar legt de penningmeester van de werkgroep de begroting voor het komende jaar over en legt rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar.
9.9       Het bestuur stelt mede aan de hand van de voorgelegde begroting het budget van de werkgroep voor het komende jaar vast.

Taakomschrijving
De taak van de werkgroep beperkt zich in eerste instantie tot het pensioenfonds SPTN en met name tot de communicatie betreffende het Pensioenresultaat en het Toeslaglabel.

Deze huidige beperkte taakomschrijving laat onverlet het gestelde in de vierde alinea van de inleiding.

Het is de bedoeling dat de werkgroep haar eindrapportage als volgt presenteert:

  • schriftelijk in de Logged Out van december 2010 en
  • mondeling tijdens de ALV van februari 2011.

Gegeven de goede samenwerking tussen de COR van Thales Nederland B.V. en de VVSPTN, ligt  een schriftelijke en mondelinge voorlichting van het COR-bestuur voor de hand. Immers de actieven lijden evenals de gepensioneerden onder de huidige situatie.

Benoeming
Het bestuur heeft in een vergadering op 17 augustus 2010 van voorzitter en secretaris van de VVSPTN en de heren Hemmers en Schasfoort de werkgroep benoemd door middel van een kick-off vergadering.

Externe communicatie
In de NVOG is een Commissie Pensioenen actief.
De resultaten van de werkgroep zullen onder andere door het VVSPTN bestuur aan deze commissie worden aangeboden.