Spring naar inhoud

Werkgroep pensioenen

Het bestuur van de VVSPTN (het bestuur) heeft in 2010 de Werkgroep Pensioenen (de WP) opgericht.

De WP heette aanvankelijk Werkgroep Best Practices en was opgericht met het doel een onderzoek in te stellen naar de oorzaak/oorzaken van de prestaties van het pensioenfonds SPTN m.b.t. de beleggingsresultaten, resulterende in een lage dekkingsgraad vergeleken met een aantal andere fondsen.

Het resultaat van dit onderzoek was het Rapport “Best Practices” waarvan het 1e exemplaar in maart 2009 aan het bestuur is aangeboden. Het bestuur heeft dit rapport vervolgens aangeboden aan het bestuur van de SPTN. De laatste update is uitgevoerd op 20 augustus 2012 en is aan te vragen via het secretariaat.

Om de assistentie aan het bestuur op het gebied van pensioenzaken een permanent karakter te geven is de naam van de werkgroep in maart 2010 veranderd in Werkgroep Pensioenen. De WP bestaat thans uit de heren Henk Lamberts (voorzitter), Rango Knepper, Henk Mentink en Emiel Stolp. De WP vergadert regelmatig zelfstandig en samen met het bestuur van de VVSPTN.

De taakomschrijving van de WP en de reglementen, waaraan de WP moet voldoen, vindt u onder ReglementenIndien noodzakelijk zal de taakomschrijving worden uitgebreid, zodat het gehele inkomen van gepensioneerden onderwerp van studie wordt. In dat geval kunnen de ontwikkelingen rondom de AOW, de pensioenen en eventuele individuele oudedagsvoorzieningen binnen het aandachtsgebied van de WP komen te liggen.

De WP rapporteert d.m.v. notulen en berichten (informatie, adviezen en aanbevelingen) aan het bestuur van de VVSPTN. Verder levert zij regelmatig bijdrage aan de Logged Out en voorziet zij in artikelen op onze website.

In de Koepel Gepensioneerden is een Commissie Pensioenen actief. De resultaten van de werkzaamheden van de WP zullen, indien zij de instemming van het bestuur hebben, aan deze commissie worden aangeboden. Gegeven de goede samenwerking tussen de COR van Thales Nederland B.V. en de VVSPTN worden de bevindingen van de WP, indien van toepassing voor de actieven, besproken met het COR bestuur.